§ 1 - Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy dokument;

2. Serwis internetowy - serwis internetowy Meteo KBPROGRAM dostępny pod adresem https://meteo.kbprogram.pl;

3. Użytkoniwk - osoba korzystająca z Serwisu internetowego;

4. Administrator - twórca i zarządca Serwisu internetowego Konrad Bekasiński

§ 2 - Postanowienia ogólne

1.